Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Ngày 13/01/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 3610/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sắp xếp, sáp nhập các Đội Quản lý thị trường (QLTT) cấp huyện thuộc Cục QLTT cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2020 của Cục QLTT thành phố Hải Phòng về việc Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục QLTT thành phố Hải Phòng,

Căn cứ Công văn số 15/TCQLTT-TTKT ngày 05/01/2021 của Tổng cục QLTT về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Ngày 13/01/2021, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-CQLTT về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021. Theo đó:

- Đội QLTT số 5 và số 9 được sắp xếp, sáp nhập thành Đội QLTT số 5;

- Đội QLTT số 6 và số 10 được sắp xếp, sáp nhập thành Đội QLTT số 6.

Chi tiết xem tại đây!

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng