Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc ban hành danh sách công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

MENU VĂN BẢN