Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công đến năm 2019 của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng

MENU VĂN BẢN