Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng triển khai ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đúng đầu

Sáng ngày 07/12/2021, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

Trước đó, ngày 29/11/2021, Tổng cục QLTT đã tổ chức thành công Hội nghị: “Quán triệt nhiệm vụ xây dựng lực lượng gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xử phạt vi hành chính”. Với mục tiêu, quán triệt tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu qua các Chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đến từng đơn vị để nâng cao nhân thức, ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ngày 07/12/2021, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã triển khai ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc dưới sự giám sát của ban lãnh đạo Cục.

Phát biểu tại Hội nghị: đồng chí Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành công chức Quản lý thị trường thực thi công vụ tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo đó, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Đội trưởng các Đội QLTT đã cùng cam kết thực hiện “HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT” và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hải Phòng về những nội dung cụ thể như sau:

(1) Đi đầu, làm gương trong việc thực hiện quy định của Đảng, của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và những việc công chức không được làm; thực hiện Quy tắc ứng xử của Tổng cục Quản lý thị trường; quyết liệt thực hiện và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

(2) Đi đầu, làm gương trong việc duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tăng cường xử lý, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

(3) Cam kết chỉ đạo, điều hành đơn vị được giao quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới đối với các vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức được giao quản lý theo quy định của pháp luật về trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thi hành công vụ.

(4) Cam kết kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất hoạt động công vụ của đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm khắc những công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Quản lý thị trường hoặc vi phạm pháp luật.

(5) Cam kết không để xảy ra trường hợp công chức tại đơn vị bị khởi tố, bắt giam do vi phạm trong hoạt động công vụ, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Việc cam kết trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ và năng lực, năng động sáng tạo, tận tụy, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày càng vững mạnh.

Hà My
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng