Hoạt Động

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác QLTT năm 2023 cho toàn thể công chức Cục QLTT thành phố Hải Phòng

Để nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức trên toàn Cục, trong 02 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Quản lý thị trường năm 2023.