Thông báo tìm chủ sở hữu tài sản tạm giữ

Tìm chủ sở hữu của hàng hóa tập kết tại địa chỉ số 55/18D Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Căn cứ Điều 82, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải phòng thông báo tìm chủ sở hữu của hàng hóa tập kết tại địa chỉ số 55/18D Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, cụ  thể như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này nếu không xác định được chủ sở hữu thì số hàng hóa trên sẽ được tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 7
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hải Phòng