Chi tiết văn bản

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cở hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

MENU VĂN BẢN