Chính sách

Bàn về “hàng hóa” - đối tượng trong hoạt động kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường

Hàng hóa là đối tượng nghiên cứu của nhiều môn khoa học từ kinh tế chính trị học, xã hội học, kinh tế học, luật học…và là nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên hiểu cho đúng thế nào là “ hàng hóa” dưới góc độ, phạm vi kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường còn nhiều vấn đề tranh luận.